کاش به زمانی برگردم که تنها غم زندگیم شکستن
نوک مدادم بود